Eğitim ve Öğretim Kurumları için

Ön Muhasebe ve Finansal Planlama Hizmeti

Kreş, Anaokulu, Gündüz Bakımevi ve Etüt Merkezleriyle İlk ve Orta dereceli özel okulların, Ön Muhasebe ve Finansal planlama kapsamında ihtiyaç duydukları tüm hizmetler YÖNETİM OFİSİM tarafından son derece uygun fiyatlarla verilmektedir.

Bu doğrultuda sözkonusu eğitim ve öğretim kurumlarının;

 • Gelir ve Giderlerinin kayıt, takip ve raporlanması,

 • Borç ve Alacak takiplerinin yapılması,

 • Finansal durumlarının net bir şekilde görülebilmesi,

 • Stok ve demirbaş malzemelerinin kayıt, takip ve raporlanması,

 • Faaliyet sonuçlarına yönelik aylık ve yıllık bazdaki kârlılık raporlarını görebilmeleri,

 • Muhtemel kredi kullanımları için araştırma ve danışmanlık alabilmeleri,

 • Öğrenci velilerine farklı ödeme tercihleri sunabilmeleri,

 • Çalışanlara yönelik hibe, teşvik ve desteklerden faydalanabilmeleri,

amacıyla yapılması gerekli iş ve işlemlerin tamamı, YÖNETİM OFİSİM bünyesindeki uzman bir ekip tarafından yerine getirilmektedir.

Ön Muhasebe Kapsamındaki İş ve İşlemler

Ön Muhasebe Düzeni Kurulum İşlemleri

 • İşletmedeki Finansal nitelikli işlemlerin YÖNETİM OFİSİM’e bildirim şekli hakkında bilgilendirmeler yapılır.

 • İşletme faaliyetlerine en uygun, Online Muhasebe Uygulaması, seçimi yapılır ve sözkonusu yazılım içerisinde; 

- ​​İŞLETME ve YÖNETİM OFİSİM için ayrı ayrı kullanıcı tanımlamaları yapılır.

- İşletme faaliyetlerine en uygun hesap tanımlamaları oluşturulur.

- İşletmenin finansal ilişkisi olan tüm kişi, kurum ve kuruluşlar için cari hesap kartları oluşturulur.

- İşletmenin faaliyetlerine en uygun gelir ve gider tanımlamaları yapılır.

- İşletmenin tüm kasa ve banka hesap tanımlamaları yapılır.

- İşletme yetkilileri tarafından YÖNETİM OFİSİM’den istenebilecek özel raporlar kararlaştırılır.

İşletme Mevcutlarının Kaydı

 • İşletmenin kasa ve banka mevcutları kayda alınır.

 • İşletmenin çek, senet, kredi, kredi kartı vb. belgeli veya belgesiz tüm borç ve alacakları vadelerine göre kayda alınır.

 • İşletmenin elindeki temizlik, kırtasiye, gıda malzemesi vb.tüm stoklar kayda alınır.

 • İşletmenin kullanımında olan araç, gereç, demirbaş, gayrimenkul vb tüm duran varlıklar kaydedilerek ihtiyaç olması halinde zimmet tutanakları düzenlenir.

Günlük Alış, Satış ve Sarf İşlemleri

 • İşletmenin tüm gelir ve giderleri faaliyet ve proje konularına göre ilgili hesaplara kaydedilir.

 • Öğrenci velileri tarafından ödenmesi gereken tüm tutarlar ilgili cari hesaplara kaydedilir.

 • Başta Öğretmenler olmak üzere tüm çalışanlara ödenmesi gereken tutarlar ilgili cari hesaplara kaydedilir.

 • İşletmeye mal veya hizmet tedarik eden kişi, kurum ve kuruluşlara ödenmesi gereken tutarlar kaydedilir.

 • İşletmeye yeni alınan tüm duran varlıklar (demirbaşlar) kaydedilerek, ihtiyaç olması halinde zimmet tutanakları düzenlenir.

 • İşletmede kullanılmak üzere alınan temizlik, kırtasiye, yemeklik vb malzemelerin stok giriş ve sarf kayıtları yapılır.

Günlük Tahsilat ve Ödeme İşlemleri

 • Kasa ve Banka hesapları üzerinden yapılan tüm tahsilat ve ödemeler kayda alınır.

 • İşletmeye ait Kredi Kartıyla yapılan tüm ödemeler kayda alınır.

 • İşletme tarafından, varsa, POS üzerinden, kredi kartlarıyla, yapılan tüm tahsilatlar kayda alınır.

 • İşletme sahibi, ortakları veya çalışanları tarafından, işletme adına yapılan tüm ödemeler kaydedilir.

 • İşletme tarafından teslim alınan tüm alacak çek ve senetleri kayda alınır.

 • İşletme tarafından tanzim edilip imzalanarak verilen borç çek ve senetleri kayda alınır.

 • Kasa ve bankalar arasındaki tüm para transferlerinin kaydı sağlanır.

Aysonu/Dönemsonu Envanter İşlemleri

 • Her ay sonu işletmenin kasa hesap mevcutlarıyla, işletme bünyesindeki fiziki kasa sayımı karşılaştırılarak, eksik veya hatalı kayıtlar düzeltilir, varsa suiistimaller yetkililere raporlanır.

 • Her ay sonu işletmenin banka hesap dökümleriyle, işletme tarafından bildirilen işlemler karşılaştırılarak, eksik veya hatalı kayıtlar düzeltilir, varsa suiistimaller yetkililere raporlanır.

 • Her ay sonu itibariyle işletmenin kredi kartı ekstreleriyle, işletme tarafından bildirilen işlemler karşılaştırılarak, eksik veya hatalı kayıtlar düzeltilir, varsa suiistimaller yetkililere raporlanır.

 • İşletmenin ödeyeceği ve tahsil edeceği çek ve senetlerle, fiziki çek ve senetler karşılaştırılarak hatalı veya eksik işlemler düzeltilir.

 • İşletmenin kayıtlı borç ve alacaklarıyla, gerçek borç ve alacakları mutabakat yoluyla karşılaştırılarak hatalı veya eksik kayıtların düzeltilmesi sağlanır. 

 • İşletmenin duran varlık (demirbaş) kayıtlarıyla, fiziki sayım sonuçları karşılaştırılır, eksik veya hatalı işlemler düzeltilerek varsa suiistimaller yönetime raporlanır.

Raporlama İşlemleri

 • İşletmenin esas faaliyet konusundaki gelir-gider ve kârlılık raporları aylık ve yıllık bazda raporlanır.

 • İşletme tarafından, gezi, fotoğraf, kırtasiye malz. vb. farklı projelerin gelir ve giderleri, proje bazında raporlanır.

 • İşletmenin varlık ve borç durumu dengesi (bilanço) her ay ve yıl sonları itibariyle raporlanır.

 • İşletmenin sabit ve değişken giderleri aylık bazda raporlanır.

 • İşletmenin faiz, kur farkı vb. gelir ve giderleri aylık olarak raporlanır

 • İşletme tarafından ödenecek KDV tutarlarının ödeme zamanı gelmeden anlık olarak tespit edilmesi sağlanır.

Finansal Planlama Kapsamındaki İş ve İşlemler

 • İşletmenin tüm tahsilat ve ödeme takvimleri oluşturulmaktadır.

 • İşletmenin nakit fazlası veya ihtiyacı olan dönemlerin önceden tespiti sağlanmaktadır.

 • İşletmenin kredi limitlerinin oluşturulabilmesi amacıyla gerekli yönlendirmeler yönetime iletilerek, bankalar nezdinde girişimlerde bulunulması sağlanır.

 • İşletme tarafından kredi kullanılacak olması halinde, uygun kredi imkanları araştırılarak mukayese edilmek suretiyle en uygun kredi tespiti yapılır.

 • Tahsilat işlemlerini kesinleştirmek amacıyla, alternatif tahsilat yöntemlerinin oluşturulması sağlanır.

 • İşletme tarafından POS üzerinden kredi kartlarıyla yapılan taksitli tahsilatlara ilişkin, taksit bedellerinin takibi ve raporlaması yapılır.

 • İşletme tarafından tanzim edilecek tüm çek ve senet ödemelerine ilişkin en uygun vadeler tespit edilerek yönetime rapor edilir.

 • Çalışanlara yönelik hibe, teşvik ve destekler takip edilerek, işletme için uygun olanlarına başvuruda bulunulması sağlanır.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

YÖNETİM OFİSİM tarafından sunulmakta olan tüm hizmetler, 

 • Kayıt, 

 • Takip, 

 • Raporlama ve 

 • Danışmanlık 

kapsamındadır. Bu sebeple işletmenin nakit veya nakit yerine geçen -çek, senet, kredi kartı, hesap şifresi vb.- varlıklarına, YÖNETİM OFİSİM personelinin kesinlikle erişim ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

YÖNETİM OFİSİM tarafından kayıt, takip ve raporlanacak tüm veriler, İşletme tarafından iletilen bilgilerden oluşmaktadır. Bu sebeple YÖNETİM OFİSİM tarafından sunulmakta olan hizmetlerin doğru ve kesintisiz bir şekilde yürütülebilmesi için, işletme yetkilileri tarafından yapılması gereken tek ve en önemli konu, tüm finansal işlemlerin zamanında ve doğru olarak YÖNETİM OFİSİM iletişim kanalları üzerinden bildirilmesidir. 

ÜCRETLENDİRME

Yukarıda Ön Muhasebe ve Finansal Planlama başlıkları altında yeralan tüm işlemler için,

 • Sözleşme imzalanmasını müteakip ve bir defaya mahsus olmak üzere 1.000,00 TL (Bin TL) tahsil edilmektedir. 

Bu bedel işe başlama tarihi itibariyle Online Muhasebe Uygulamasına yapılacak olan, 

 • İşletmenin mal veya hizmet alışverişinde bulunduğu veliler, öğretmenler, çalışanlar, ortaklar, satıcılar vb. tüm kişi, kurum ve kuruluşların kaydını, 

 • Sözkonusu kişi, kurum ve kuruluşlarla işletme arasındaki tüm borç ve alacak tutarlarının kaydını,

 • İşletmenin elinde bulunan tüm stok ve demirbaş malzemelerin kaydını,

 • İşletmenin kasa ve banka hesaplarının tanımlanmasıyla, nakit mevcutlarının kaydını,

 • İşletmenin varsa POS hesabında Bloke olarak bekleyen tutarların kaydını,

 • İşletmenin tahsil edeceği veya ödeyeceği çek ve senetlerin kaydını,

 • İşletme tarafından kullanılmış olan kredilerin kaydını ve

 • İşletmenin bir yıl süresince tahsil edeceği ve ödeyeceği tutarların kaydedileceği Nakit Akım Tablosu oluşturulması amacıyla tahsil edilmektedir. 

 • Ayrıca ilk ayın hizmet bedeli de bu tutara dahil olduğundan ilk ay için ilave bir ücret talep edilmemektedir.

 • Takip eden dönemler için aylık 500,00 TL (Beşyüz TL) Sabit Ücrete ilave olarak Öğrenci başına aylık 5,00 TL (Beş TL) peşin olarak tahsil edilmektedir.

 • İşletmenin öğrenci sayısının artması veya azalması halinde Öğrenci başına alınan aylık ücret değişmektedir.

 • Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

 • Bu kampanyadan sadece Kreş, Gündüz Bakımevi, Anaokulu, Etüt Merkezi veya İlk ve Orta dereceli okullar faydalanabilir. Diğer işletmeler için ücretlendirme özel olarak yapılmaktadır.

 • KURUMSALLAŞMA ve FRANCHISING faaliyetleri kapsamındaki hizmetler bu fiyatlara dahil olmayıp, İşletme tarafından talep edilmesi halinde ayrıca ücretlendirilir.