Finansal Yönetim Hizmetleri

İşletmelerin belirlemiş oldukları hedeflere ulaşabilmesi amacıyla finansal durumlarının yönetimi ve muhtemel finansman ihtiyaçlarının önceden tespit edilebilmesi ve karşılanması,

Veya işletmenin elinde bulunan nakit varlıkların finansal ve gerçek yatırım unsurlarına yönlendirilebilmesi amacıyla Yönetim Ofisim tarafından sunulmakta olan Finansal Yönetim hizmetleri aşağıda yeralmaktadır.

 • Fizibilite Etüt, Takip ve Raporlanması

 • Bütçeleme, Bütçe Takip ve Revizyon Hizmeti

 • Finansal Planlama ve Nakit Yönetimi

 • Kredi, Teşvik, Destek ve Hibe Hizmetleri 

 • Finansal Analiz Hizmeti

Fizibilite Etüt, Takip ve Revizyon Hizmeti

İşletmeler veya yatırımcılar tarafından planlanan, yeni veya ilave yatırımlar için, 

 • Pazar Analizi, 

 • Teknik Analiz ve 

 • Finansal Analiz 

bölümlerini içeren Fizibilite Etütleri hazırlanarak rapor halinde sunulmaktadır.

 

Yatırımcılar ve piyasadan temin edilen veriler çerçevesinde hazırlanmış olan fizibilite etütlerinin yatırıma dönüşmesi halinde; sözkonusu fizibilitenin yatırım ve işletme dönemleri takip edilmek suretiyle fizibilite gerçekleşmeleri hesaplanmaktadır.

 

Hesaplamaların sonucuna göre ihtiyaç duyulması halinde fizibilite revizyonları yapılarak sözkonusu revizyonların yatırımın geri dönüşüm süresi, karlılık, iç karlılık vb. kriterlere olan etkileri yatırımcılara raporlanmaktadır.

 
 

Bütçeleme, Bütçe Takip ve Revizyon Hizmeti

İşletmelerin geçmiş yılları veya fizibilite raporlarındaki finansal verileri dikkate alınarak yıllık gelir, gider ve yatırım bütçeleri oluşturulmaktadır. Ayrıca periyodik aralıklarla bütçe gerçekleşmeleri takip edilmek suretiyle gerekli durumlarda bütçe revizyonları da yapılabilmektedir.

 

Bir yıldan fazla süredir ticari hayatını devam ettirmekte olan işletmelerin geçmiş yıl verileriyle, işletme yetkililerinin öngörüleri doğrultusunda yıllık bütçeler ve proforma mali tablolar hazırlanmaktadır. Sözkonusu bütçelerin hazırlanmasına sonbahar aylarında başlanmakta ve en geç Aralık ayı içerisinde işletme yönetimine sunulmaktadır.

Öte yandan henüz faaliyete başlamamış olan işletmeler de; fizibilite rakamları veya işletme yöneticililerinin öngörüleri doğrultusunda yıllık gelir, gider ve yatırım bütçeleriyle proforma mali tablolar oluşturulmaktadır.

 

Bütçe gerçekleşmelerinin öngörülen rakamlardan farklı olması durumunda, işletme yönetiminin de talep etmesi halinde bütçe revizyonları yapılmaktadır. Böylece duruma göre gelir, gider veya yatırım bütçeleri revize edilerek gerçek duruma uyumlu hale getirilmektedir.

İşletmelerin cari dönem içerisinde tahakkuk etmiş veya öngörülmüş olan tüm tahsilat ve ödemeleri belli bir düzen içerisinde kayıt edilerek Nakit Akım Tabloları oluşturulmaktadır. Daha sonrasında sözkonusu tahsilat ve ödeme kalemlerindeki gerçekleşme durumlarına göre işletmelerin para fazlası veya ihtiyacı olacak dönemlerin önceden tespit edilmesi sağlanabilmektedir.

 

Ayrıca İşletmelerde çoğunlukla;

 • Satınalma ve ödeme 

 • Satış ve tahsilat,

işlemlerinin AYNI KİŞİ tarafından yapılması,

 • Satınalma ve satış süreçlerinin yönetmelik veya talimatlarla net bir şekilde belirlenmemiş olması,

 • Çalışanların görev dağılımlarının netleştirilmemesi, 

 • Paraya dokunan (ödeme veya tahsilatı yapan) ile kaydı yapanın aynı kişiler olması, 

Vb. sebeplerle hata, unutma veya kötü niyetli işlemlerin tespit edilemediği, dolayısıyla da üretilmekte olan mal ve hizmetlerle nakit mevcutlar başta olmak üzere tüm finansal varlıkların zarara uğrayabildiği görülmektedir.Finansal Planlama ve Nakit Yönetimi hizmeti, sözkonusu zararların önüne geçilebilmesi amacıyla işletme tarafından yapılması gereken iş ve işlemler konusunda özgün yönetmelikler veya yazılımlar oluşturmak suretiyle alternatif yöntemler sunabilmektedir.

Finansal Planlama ve Nakit Yönetimi

 
 

Kredi, Teşvik, Destek ve Hibe Hizmetleri

Özellikle ekonomik daralma dönemleri veya sair zamanlarda yürürlüğe giren kredi, teşvik, destek ve hibe paketleri, Yönetim Ofisim bünyesindeki konunun uzmanları tarafından sürekli ve detaylı olarak incelenmektedir. Bu incelemeler sonucunda, sözkonusu kredi, destek paketlerinin Yönetim Ofisimle çalışmakta olan işletmelere uygun olması halinde ilgili işletmeler nezdinde gerekli girişim ve başvurular yapılarak bu teşviklerden yararlanmaları sağlanmaktadır.

Finansal Analiz Hizmeti

İşletmelerin geçmiş yılları ve cari döneme ait finansal tablo kalemlerindeki değişimler, rasyo analizi, dikey analiz, trend analizi vb. yöntemlerle analiz edilerek raporlanması sağlanmaktadır.

 

Günümüzdeki birçok işletme bu analizi sadece kâr rakamları üzerinden yüzeysel olarak yapmaktadır. Ancak doğru bir şekilde yapılan Finansal Analiz sayesinde sözkonusu kâr veya zarardaki dönemsel değişimlere, satış, alış, personel, faiz, vb. unsurlardan hangisinin ne oranda katkısının olduğu tespit edilebilmektedir.

İşletme yöneticileri tarafından Finansal Analiz ve Raporlama Hizmetinin alınması durumunda geçmiş yıllara ait tüm veriler işletmenin mevcut muhasebe sisteminden sağlanmaktadır. Öte yandan Yönetim Ofisim tarafından Ön Muhasebe Hizmetinin veriliyor olması halinde, her bir yıllık sözleşme döneminin, daha önceki birer yıllık sözleşme dönemleriyle karşılaştırmalı analizi yapılmaktadır