İnsan Kaynakları Yönetimi

Yönetim Ofisim tarafından sunulmakta olan İnsan Kaynakları Yönetim hizmetinin amacı, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin işgücü maliyetlerindeki verimliliği artırmak, İnsan Kaynağı unsurunun, nitelik ve nicelik olarak yeterli, bilgili ve etkili çalışanlardan oluşması için;

 • Organizasyon yapısının oluşturulmasını müteakip, personel ihtiyacının tespit edilmesi, seçme ve yerleştirme işlemlerini organize etmek,

 • İşletmenin çalışanlarından maksimum faydayı sağlayabilmesi için, gerekli süreçleri oluşturmak, takip ve kontrol etmek,

 • İşletmelerin istikrarlı insan kaynakları unsuru sayesinde, rekabetçi ve faaliyet verimliliği yüksek bir yapıya ulaşmasını temin etmek,

 • İşverenlerin işgücü maliyetlerine katkı olacak hibe, teşvik ve desteklerden yararlanmalarını sağlamaktır.

Sözkonusu amaçlara ulaşılması için Yönetim Ofisim tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin hizmetine sunulan faaliyetler aşağıda yeralmaktadır.

 • İK Planlaması ve İş Tanımlarının Tespiti

 • İK İhtiyacının Temini

 • İK Performans Artırım Faaliyetleri

 • İK Bağlılık Faaliyetleri

 • İK Odaklı Hibe, Teşvik ve Destekler

İK Planlaması ve İş Tanımlarının Tespiti

Özellikle yeni kurulmakta olan işletmelerdeki İnsan Kaynakları ihtiyacının belirlenmesine yönelik yapılmakta olan İK Planlama faaliyetlerini içermektedir. Başlıca 2 alt bölümden oluşmaktadır.

 

 • Organizasyon Şeması Hizmetleri            :  Gerek yeni kurulan işletmelerde, gerekse de daha önce kurulmuş fakat, yapılan iş analizleri sonucunda organizasyon yapısından kaynaklanan sorunların varlığı tespit edilmiş olan işletmelerde; etkin, verimli, hızlı ve ekonomik bir yapıya sahip Organizasyon Şemasının oluşturulması, aynı zamanda personel nitelik ve niceliklerinin tespit edilmesine yönelik hizmetleri kapsamaktadır.

 

 • İş ve Görev Tanımlarının Belirlenmesi    :  İşletmelerin Organizasyon Şemasında yeralan herbir İnsan Kaynakları unsurunun, görev, yetki, sorumluluk ve becerilerinin tanımlanması hizmetlerini kapsamaktadır. Ayrıca atama ve terfi gibi görev değişiklik kriterleri de belirlenmektedir.

 
 

İK İhtiyacının Temini

İşletmeler tarafından ihtiyaç duyulan personelin temini maksadıyla; çeşitli mecralarda yayınlanmak üzere, personel ilan metinlerinin hazırlanmasını ve işe uygun adayların tespitine yönelik hizmetleri içermektedir. Başlıca 3 alt bölümden oluşmaktadır.

 

 • İlan Hazırlama ve Yayın               : İhtiyaç duyulan personel ilanının; işin gereklerine ve tanımına uygun nitelikteki kişilerin başvurularını sağlayacak şekilde hazırlanmasını, ilan yayınlarının takibi ve güncellenmesini, ayrıca başvuru yapan tüm adayların cevaplanmasını sağlamak üzere, verilmekte olan hizmetlerdir.

 • Personel Seçme ve Değerlendirme         : İş ilanlarına başvuru yapan adaylar arasında ön elemelerin ve referans kontrolleriyle birlikte ilk mülakatların yapılarak, işe uygun alternatiflerin yetkililere sunulmasını, ayrıca sözkonusu ilanla ilgili özet bir raporun hazırlanmasını kapsamaktadır.

 

 • Oryantasyon Eğitimleri     : Göreve yeni başlayan veya başka bir göreve atanan personelin, işyerine, arkadaşlarına ve işyeri kurallarına uyum sağlaması amacıyla verilecek adaptasyon eğitimlerinin, şekil ve içeriklerinin belirlenmesi ve gerek duyulması halinde yürütülmesi hizmetlerini kapsamaktadır.

İK Performans Artırım Faaliyetleri

Personelin bireysel ve örgütsel performansının artırılması amacıyla yapılmakta olan faaliyetleri kapsamakta olup, 3 bölümden oluşmaktadır.

 

 • Performans Değerleme : İşletme bünyesinde çalışmakta olan personelin, görevi kapsamındaki performansının değerlendirilmesi amacıyla, ölçüm kriterlerinin belirlenmesini ve periyodik olarak performans değerlendirmeleri yapılarak işletme yetkililerine raporlanması faaliyetlerini kapsamaktadır.

 

 • Kariyer Planlaması ve Geliştirme : İşletme bünyesindeki tüm pozisyonlar için aranılan niteliklerin, ücret politikalarının ve performans derecelerinin belirlenmesini, mevcut çalışanların bu niteliklere ulaşabilmesi için düzenlenecek eğitimlerin tespitini ve çalışanlarla yapılacak birebir görüşmelerle bireysel ve örgütsel çıkarların uyumlaştırılması faaliyetlerini kapsamaktadır..

 • Disiplin Süreçlerinin Belirlenmesi : Tüm çalışanların uyması gereken asgari disiplin kuralları ve yaptırımların belirlenmesini içermektedir.

 
 

İK Bağlılık Faaliyetleri

Personelin kişisel ve mesleki gelişiminin sağlanması, işyerine ve görevine bağlılığının artması amacıyla ücretlendirme ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesiyle, düzenlenecek eğitim, ve organizasyonları kapsamaktadır.

İK Odaklı Hibe, Teşvik ve Destekler

İŞKUR, KOSGEB, SGK vb kurumlar tarafından istihdamın artırılmasına ve korunmasına yönelik hibe, teşvik ve destekler Yönetim Ofisim tarafından sürekli araştırılmaktadır. Durumu sözkonusu destek kriterlerine uygun olan işletmelerin ilgili kurum nezdindeki başvuruları yapılarak yararlanmaları sağlanmaktadır.