top of page
Ekran Resmi 2022-02-27 03.29.17.png

İnsan Kaynakları Yönetimi 

Bir işletme, sahip olduğu elemanlarından ne daha iyi ne de daha kötüdür.

ik1.jpg

Yönetim Ofisim tarafından sunulmakta olan İnsan Kaynakları Yönetim hizmetleri, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin işgücü verimliliğini artırmak amacıyla; 

 • İK planlaması ve iş tanımlarının tespiti,

 • İK ihtiyacının temini,

 • İK Performans artırım faaliyetleri,

 • Puantaja göre ücret hesaplama,

 • İşgücü maliyetlerini hafifletecek hibe, teşvik ve destekler,

vb. konulardaki iş ve işlemlerin planlanması, yürütülmesi ve raporlanması faaliyetlerinden oluşmaktadır.

İK PLANLAMASI VE İŞ TANIMLARININ TESPİTİ

Özellikle yeni kurulmakta olan işletmelerdeki İnsan Kaynakları ihtiyacının belirlenmesine yönelik yürütülen İK Planlama faaliyetlerini içermektedir. 

İşletme faaliyetlerinin etkin, verimli, hızlı ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Organizasyon Şemasının oluşturulmasıyla, personel nitelik ve niceliklerinin tespit edilmesine yönelik hizmetleri kapsamaktadır.

Organizasyon Şeması Hazırlama

Organisation.jpg
İşletmelerin Organizasyon Şemasında yeralan herbir pozisyonun, görev, yetki, sorumluluk ve becerilerinin tanımlanması hizmetlerini kapsamaktadır. Ayrıca atama ve terfi gibi görev değişiklik kriterleri de belirlenmektedir.

İş ve Görev Tanımlarının Belirlenmesi

Gorev.png
İK Planlaması
İK İhtiyacının Temini
insanKaynak1.png
insankaynak2.png

İşletmeler tarafından ihtiyaç duyulan personelin temini maksadıyla; çeşitli mecralarda yayınlanmak üzere, personel ilan metinlerinin hazırlanmasını ve işe uygun adayların tespitine yönelik hizmetleri içermektedir.

İK İHTİYACININ TEMİNİ

İlan Hazırlama ve Yayın

 • Personel ilanlarının hazırlanması, 

 • İlanın yayınlanacağı mecraların tespiti,

 • İlan yayınlarının takibi ve güncellenmesi, 

 • Tüm adayların cevaplanması.

Personel Seçme ve Değerlendirme

 • Ön elemelerin yapılması,

 • Referans kontrolleri,

 • İlk mülakatların yapılması 

 • İşe uygun alternatiflerin yetkililere sunulmasıyla

 • Özet raporun hazırlanması.

Oryantasyon Eğitimleri

Özellikle göreve yeni başlayan personelin, işyerine, arkadaşlarına ve işyeri kurallarına uyum sağlaması amacıyla verilecek adaptasyon eğitimlerinin, şekil ve içeriklerinin belirlenmesiyle ihtiyaç halinde yürütülmesi hizmetlerini kapsamaktadır.

PUANTAJ BAZLI ÜCRET HESAPLAMA

Puantaj1.png
Puantaj2.png

Yönetim Ofisim tarafından, işletmelerde görevli personelin, 

 • Çalıştığı veya izinli olduğu günlerle,

 • İşbaşı ve paydos saatlerine göre

hesaplanan eksik veya fazla mesai ücretlerini de kapsayan net ücretleri işletme yönetimine bildirilmektedir.

Takvim.png

Haftalık veya Aylık Ücret Hesaplama

Sözkonusu ücret hesaplamaları,  işletmenin çalışanlarıyla yapmış olduğu anlaşmaya göre haftalık veya aylık bazda yapılabilmektedir. 

PDKS.png

PDKS Kurulumu

Fazla veya eksik mesai ücretlerinin hesaplanmasına esas teşkil eden gün ve saatler işletme tarafından tespit edilmektedir. Ancak işletme tarafından talep edilmesi halinde PDKS kurulumu Yönetim Ofisim tarafından yapılarak aylık abonelik şeklinde de hizmet sunulabilmektedir. 

Ucret Hesaplama

İK PERFORMANS ARTIRIM FAALİYETLERİ

Performans Değerleme

İşletmede çalışan personelin, görevi kapsamındaki performansının değerlendirilmesi amacıyla, ölçüm kriterlerinin belirlenmesini ve periyodik olarak performans değerlendirmeleri yapılarak işletme yetkililerine raporlanması faaliyetlerini kapsamaktadır.

Kariyer Planlaması

İşletmenin organizasyon şemasındaki tüm pozisyonlar için aranılan niteliklerin, ücret politikalarının ve performans derecelerinin belirlenmesini, mevcut çalışanların bu niteliklere ulaşabilmesi için düzenlenecek eğitimlerin tespitini ve çalışanlarla yapılacak birebir görüşmelerle bireysel ve örgütsel çıkarların uyumlaştırılması faaliyetlerini kapsamaktadır.

Disiplin Süreçlerinin Belirlenmesi

Tüm çalışanların uyması gereken asgari disiplin kuralları ve yaptırımların belirlenmesini içermektedir.

Performans Artırım Faal.
Performans1.png
Performans2.png

Personelin bireysel ve örgütsel performansının artırılması amacıyla yapılmakta olan faaliyetleri kapsamakta olup,

 • Performans değerleme

 • Kariyer planlaması ve geliştirme

 • Disiplin süreçlerinin belirlenmesi

faaliyetlerinden oluşmaktadır.

İK BAĞLILIK FAALİYETLERİ

Personelin kişisel ve mesleki gelişiminin sağlanması, işyerine ve görevine bağlılığının artması amacıyla ücretlendirme ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesiyle, düzenlenecek eğitim, ve organizasyonları kapsamaktadır.

Ucret.png
Bağlılık
Destek.png

İK ODAKLI
HİBE, TEŞVİK VE DESTEKLER

İŞKUR, KOSGEB, SGK vb kurumlar tarafından istihdamın artırılmasına ve korunmasına yönelik hibe, teşvik ve destekler Yönetim Ofisim tarafından sürekli araştırılmaktadır.

 

Sözkonusu destek kriterlerine uygun durumda olan işletmelerin ilgili kurum nezdindeki başvuruları yapılarak yararlanmaları sağlanmaktadır.

Hibe
bottom of page