top of page
Yonetim.png

İşletme ve Tesis Yönetim Danışmanlığı  

Hiçbir iş insana bağlı kalmamalıdır, başarıların devamı için kurumsallaşma şarttır.
- Sakıp Sabancı -

Tesis1.png
Tesis2.png

İşletme ve Tesis Yönetim Danışmanlığı hizmeti,

genellikle YENİ KURULAN veya KURULMASI PLANLANAN yada Franchise ağı oluşturmak isteyen İŞLETMELERİN,

 • Pazarlama ve Satış,

 • Muhasebe,

 • Finansal Planlama, 

 • İnsan Kaynakları Yönetimi,

 • Franchising sistemi ve Kurumsal Yönetim 

kapsamındaki STRATEJİLERİNİN PLANLANMASI ve/veya YÜRÜTÜLMESİ hizmetlerini içermektedir.

Ayrıca kuruluş sürecini tamamlamış olmakla birlikte istenilen seviyeye gelemeyen işletmeler için de ihtiyaca göre sözkonusu hizmetlerin tamamı veya bazıları sunulabilmektedir.  

Pazarlama

Bir marka, tüketiciye söylediklerimiz değil, tüketicilerin birbirlerine söylediği şeydir.
Scoot Cook

PAZARLAMA VE SATIŞ DANIŞMANLIĞI

İşletmeler bir ürün veya hizmet satarak gelir elde etmek amacıyla kurulmakla birlikte özellikle küçük veya orta ölçekli işletmelerin çoğunlukla belirgin bir Pazarlama Stratejisi olmadığından müşteri kazanma çabalarının yetersiz kalabildiği görünmektedir.

 

Bu noktada özellikle de küçük ve orta ölçekli işletmelerin etkin bir Pazarlama stratejisi oluşturabilmeleri amacıyla Yönetim Ofisim tarafından tarafından sunulan PAZARLAMA ve SATIŞ DANIŞMANLIĞI hizmeti aşağıdaki çalışmaları kapsamaktadır.

 • SWOT, PEST(Pestle), 4P(7P) Analizleri

 • Firma, Müşteri ve Rekabet Analizleri

 • Reklam ve Pazarlama Planlaması Oluşturma, Uygulama ve Raporlama

Pest.png

Ürün ve Hizmet Analizi

Analiz.png

Etkili bir Pazarlama Planı oluşturulabilmesi için öncelikle işletme tarafından üretilen ürün veya hizmetlerin, piyasa (pazar) ile olan etkileşimi hakkında detaylı bir inceleme yapılması gerekmektedir.  

Yönetim Ofisim tarafından bu doğrultuda yapılacak olan SWOT analizinde, ürünün sunulacağı pazardaki güçlü ve zayıf yönleriyle, sözkonusu pazardan kaynaklanan fırsat ve tehditler değerlendirilmektedir. 

 

Ayrıca ürün veya hizmetlerin yada sözkonusu pazarın siyasal, hukuksal, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerden etkilenme durumları da tespit edilmektedir. 

 

Yapılan tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda ürün veya hizmetlerin tasarımında gerekli düzeltme veya inovasyonlar önerilmektedir. 

Rekabet.png

Firma, Müşteri ve Rekabet Analizi

Pazarlama.jpg

Yönetim Ofisim tarafından, işletmelerin faaliyet gösterdiği veya göstermeyi düşündüğü sektörle ilgili olarak, sektörün büyüklüğü, faaliyet gösteren işletmelerin (rakiplerin) sayısı ve ortalama pazar paylarıyla finansal güçleri, ürün ve hizmetlerinin ayırt edici özellikleri vb. bilgiler doğrultusunda sektörün tehdit ve fırsatları da değerlendirilmektedir. 

Ayrıca işletme tarafından üretilen ürün ve hizmetlerin alıcısı durumundaki mevcut ve/veya potansiyel müşterilerin, gelir düzeyi, yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi vb. demografik özellikleriyle, satınalma tercihlerini etkileyen unsurlar gibi konular da detaylı olarak incelenmektedir.

Bu amaçla sektörel bazda yapılacak SWOT ve PEST analizleri de değerlendirilerek ürün veya hizmet tasarımlarına yönelik iyileştirme ve geliştirmeler ile pazarlama planı oluşturulması kapsamında önemli bilgiler elde edilmektedir.

plan.png

Reklam ve Pazarlama Planı

Pazarlama.png

İşletme tarafından üretilen ürün ve hizmetlerin pazarlama ve satışına yönelik yapılan analizler sonucunda;

 • Ürün ve hizmet tasarımlarıyla fiyatlandırma ve ödeme seçenekleri,

 • Reklam ve pazarlama ifadeleri (üstünlükleri ve avantajları içeren)

 • Reklam ve Pazarlama araçları

 • Reklam bütçesi ve kullanım şekli (süresi, dağılımı)

vb. bilgilerden oluşan Pazarlama Planı netleştirilmektedir.

Sonraki süreçte Yönetim Ofisim tarafından, sözkonusu planın uygulanmasına yönelik detaylı faaliyetler yürütülerek işletme yönetimine raporlanmaktadır. 

Pazarlama Planının uygulanması esnasında istihdam edilecek personel ihtiyacının nitelik ve nicelik olarak tespiti, ilanı ve seçimiyle, ilan ve reklam hizmet sağlayıcılarının belirlenmesi konularında da işletmeye tam destek sağlanmaktadır.

FinansAnalist
IK1.png
IK2.png

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Yönetim Ofisim tarafından İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamında sunulan başlıca hizmetler; 

 • İK Planlaması ve İş Tanımlarının Tespiti

 • İK İhtiyacının Temini

 • İK Performans Artırım Faaliyetleri

 • İK Bağlılık Faaliyetleri

 • İK Odaklı Hibe, Teşvik ve Destekler

 • Puantaj Bazlı Ücret Hesaplaması

Başarılı bir kuruluşun göstergesi, problemleri olup olmadığı değil,
problemlerin geçen senekilerinin aynısı olup olmadığıdır.

John Foster Dulles

Franchising
İnsan Kaynakları

FRANCHISING VE KURUMSALLAŞMA HİZMETİ

Gerek FRANCHISOR (veren) gerekse de FRANCHISE (alan) kuruluşlar açısından verimli ve doğru kurgulanmış bir FRANCHISING sisteminin olmazsa olmaz koşulu KURUMSALLAŞMA kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanabilmesidir.

İşletmelerin FRANCHISING ve KURUMSALLAŞMA amaçları doğrultusunda Yönetim Ofisim tarafından sunulan hizmetler aşağıda yeralmaktadır. 

Kurumsal.png

Kurumsallaşma Hizmetleri

Puzzle.png
 • İşletme amacı, görevi ve vizyonunun belirlenmesi.

 • İşletme tarafından üretilen ürün veya hizmet standartlarının oluşturulması, uygulanması ve denetimi.

 • Ürün veya hizmet üretim kriterlerinin tespiti, uygulanması ve denetimi.

 • Pazarlama Planının oluşturulması, uygulanması ve denetimi.

 • Finansal Yönetim kriterlerinin tespiti, uygulanması ve denetimi.

 • İnsan Kaynakları Yönetim kriterlerinin tespiti, uygulanması ve denetimi.

 • İşletme araç, gereç vb. kaynaklarının kullanım, bakım ve onarım kriterlerinin tespiti, uygulanması ve denetimi.

franchise-730x495.jpg

Franchising Hizmetleri

Franchise.png
 • KURUMSALLAŞMA Kapsamındaki Tüm İş ve İşlemler

 • KURUMSAL Kimlik Faaliyetleri​

 • FRANCHISING Yönteminin Belirlenmesi

  • Ürün ve Marka Franchising İşlemleri

  • İşletme Sistemi Franchising İşlemleri

  • Diğer

 • FRANCHISING Bedeli Tespit İşlemleri

 • FRANCHISING Sözleşmesi Teknik Koşulları

 • FRANCHISING Sözleşmesi İdari Koşulları

 • FRANCHISING Sözleşmesi Finansal Koşulları

 • FRANCHISING Satış ve Dağıtım Kanalları

 • FRANCHISING Kapsamındaki Kontrol, Denetim ve Cezai İşlem Süreçlerine Yönelik Hususlar.

bottom of page