YENİ GİRİŞİMCİLER İÇİN

Danışmanlık Kampanyası

YENİ GİRİŞİMCİLER İÇİN DANIŞMANLIK KAMPANYASI

Adından da anlaşılacağı üzere bu kampanya, herhangi bir mal veya hizmet satışı yapmak amacıyla ticaret hayatına girmeye karar veren Yeni Girişimcilerin, 

 • Öncelikle işletmelerinin kuruluş döneminde, yapmaları gereken resmi ve gayri resmi işlemleri doğru, zamanında ve asgari maliyetlerle yapabilmeleri,

 • Bu konulardaki eksik veya yanlışlıklar sebebiyle herhangi bir ceza-i durumla karşılaşmamaları, fırsatları kaçırmamaları veya zarara uğramamaları,

 • Özellikle KOSGEB, Esnaf ve Sanatkârlar veya Ticaret Odaları tarafından sunulan imkanlardan yararlanabilmeleri amacıyla sözkonusu kurumlara kaydının sağlanması,

 • İşletmelerine özgü ihtiyaç duyulan tüm gereksinimler için en hesaplı ve kullanışlı çözümlerin kendilerine sunulabilmesi,

amacıyla düzenlenmiştir.

Ayrıca sözkonusu işletmelerin, kuruluş dönemi sonrasındaki İşletme dönemleri boyunca, bütün dikkatlerini ticaretini yapmakta oldukları mal veya hizmet üretimine verebilmeleri ve faaliyetlerinin sonucunu net bir şekilde görebilmeleri amacıyla,

 • Belgeli veya belgesiz tüm ticari işlemlerinin kayıt, takip ve raporlanması, 

 • Günlük, haftalık, aylık bazdaki satış, maliyet ve karlılık durumlarının gösterilmesi,

 • Ödenecek veya tahsil edilecek çek ve senetlerinin takibi,

 • Çeşitli kurumlar tarafından gerek istihdamın artırılmasına yönelik gerekse de diğer konularda sağlanan, işletmeye uygun nitelikteki hibe, teşvik ve desteklerin takip edilerek gereken durumlarda başvuruların yapılması,

Kapsamında ön muhasebe ve finansal planlama hizmetleriyle reklam ve tanıtım hizmetleri de YÖNETİM OFİSİM tarafından aylık olarak sürekli verilebilmektedir.

Kuruluş Dönemi 

Danışmanlık Hizmetleri

 

İdari İşlerle İlgili Danışmanlık Hizmetleri

(Kuruluş Dönemi)

 • İşyeri Kiralanması

  • Yeni Girişimci tarafından kurulacak işletmenin kiralanması halinde, kira bedeline ilave olarak ödenmek zorunda kalınacak stopaj veya KDV gibi vergisel yükümlülüklerin nakit akımına etkileri,

  •  Kiralanan işyeri adresinin, etkileyeceği hususlar,

  • Kiralanan işyeri için düzenlenecek Kira Kontratı için kişisel olarak kefil olunması halinde, sözkonusu kefillik işlemlerinin sebep ve sonuçları,

  • Özellikle Yeni Girişimcilerin gerçekleştirecekleri ticari faaliyetler için çok özel bir yere ihtiyaç duyulmaması halinde yapılabilecek alternatif kiralama veya adres gösterme işlemleri, 

  • Konularındaki bilgilendirmeleri içeren danışmanlık hizmetiyle, ihtiyaç olması halinde, bu süreçlere bilfiil refakat faaliyetlerini kapsamaktadır.

 • Telefon, SMS, Santral İşlemleri

  • İşletmeler için gerekli olan iletişim hizmetlerinin kurumsal ve ekonomik bir şekilde temin edilebilmesi amacıyla sunulabilecek alternatif hizmet sağlayıcılara ilişkin bilgilendirmeleri içeren danışmanlık hizmetini kapsamaktadır.

 • Domain Tescil İşlemleri

  • İşletmeye ait kurumsal web sitesi adresi (domain-alan adı) tescil işlemleri hakkındaki bilgilendirmeleri içeren danışmanlık hizmetiyle, tedarik süreçlerini kapsamaktadır.  

  • Bir adet domain için ilk yılın tescil bedeli de ücrete dahildir.

 • LOGO Oluşturulması

  • İşletme adı veya satmakta olduğu ürün ve hizmetlerin tanıtımında kullanılmak üzere bir adeti ücretsiz olmak üzere LOGO çizim hizmetlerini içermektedir. 

 

 • Marka ve Patent Tescil İşlemleri

  • İşletme ve/veya ürünlerinin marka tescilleriyle, patent (faydalı model) oluşturulmasına yönelik bilgilendirmeleri içeren danışmanlık hizmetini kapsamaktadır. 

 • Kurumsal e-Posta Hesapları

  • İşletmenin web sitesi alan adı (domain) adresine tanımlı her biri 30 GB büyüklüğünde 2 (iki) adet kurumsal e-posta hesabının oluşturulmasıyla, işletme tarafından tercih edilen bilgisayar ve cep telefonlarına kurulumu ve bu kapsamdaki danışmanlık faaliyetlerini içermektedir.

  • 30’ar GB büyüklüğündeki 2 (iki) adet e-posta adresi için ilk yıl herhangi bir ilave ücret alınmayacaktır.

Yasal Süreçlerle  İlgili Danışmanlık Hizmetleri

(Kuruluş Dönemi)

 • İşletme Türünün Belirlenmesi

  • İşletmenin ortaklık yapısı, sermayesi, büyüklüğü, başvuracağı destekler vb. hususlar değerlendirilmek suretiyle en uygun işletme türünün (Şahıs firması, Adi Ortaklık, Limited, Anonim, Kollektif, Komandit vb.) belirlenmesi konusundaki danışmanlık hizmetini kapsamaktadır. 

 • Şirket Ortakları ve Yöneticilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Bilgilendirme

  • İşletmenin, Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki Limited, Anonim, Kollektif vb. statüde kurulması halinde, bu tip şirketlerdeki ortak ve/veya yöneticilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve bunların muhtelif sonuçları hakkında yapılan bilgilendirmeleri içeren danışmanlık hizmetini kapsamaktadır.

 • İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin Tanzimi

  • İmza beyannamesi veya imza sirkülerinin niteliğiyle, neden, nasıl, nerede ve ne kadara tanzim ettirilebileceği konusundaki bilgilendirmeleri içeren danışmanlık hizmetiyle, ihtiyaç olması halinde, bu süreçlere bilfiil refakat faaliyetlerini kapsamaktadır.

 

 • SMMM Seçimi

  • İşletmenin türüne, çalışan sayısına, bulunduğu adrese, yapılacak olan faaliyete göre SMMM seçimi ve ücretleri hakkında bilgilendirmeleri içeren danışmanlık hizmetiyle, ihtiyaç olması halinde bu süreçlere bilfiil refakat faaliyetlerini kapsamaktadır.

 • Vergi Dairesi Tescil İşlemleri

  • İşletmenin adresine göre başvuru yapılacak olan Vergi Dairesinin tespitiyle, işletme türüne göre Vergi Dairesi kayıt süreçleriyle gereken evraklar hakkındaki bilgilendirmeleri içeren danışmanlık hizmetiyle, ihtiyaç olması halinde bu süreçlere bilfiil refakat faaliyetlerini kapsamaktadır. 

 • Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil İşlemleri

  • İşletmenin adresine ve çalışan olup olmamasına göre başvuru yapılacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünün tespitiyle, kayıt süreçleri ve kayıt için gereken evraklar hakkındaki bilgilendirmeleri içeren danışmanlık hizmetiyle, ihtiyaç olması halinde bu süreçlere bilfiil refakat faaliyetlerini kapsamaktadır. 

 • KAŞE Hazırlanması

  • İşletme adına imzalanacak tüm dokümanlarda olması gereken İŞYERİ KAŞE’si hakkındaki bilgilendirmeleri içeren danışmanlık hizmetiyle, tedarik süreçlerini kapsamaktadır.  

  • Piyasada kullanılmakta olan standart Kaşe bedeli de ücrete dahildir.

 • Perakende Satış Fişi ve/veya Satış Faturaları

  • Perakende Satış Fişi, basılı fatura ve e-Fatura kullanım alanları ve süreçleri,

  • İşletme tarafından, Perakende Satış Fişi, kullanılacak olması halinde, Vergi Dairesine yapılacak olan ÖKC (Ödeme Kaydedici Cihaz) başvurularına ilişkin süreç ve gereken evraklar,

  • Yeni Girişimci tarafından, işletmede yapılacak olan toptan satışlar için Basılı Fatura kullanılmasının tercih edilmesi halinde, sözkonusu fatura tasarımlarının bilgisayar ortamında hazırlanmasıyla, bu kapsamda Vergi Dairesine yapılacak olan başvurulara ilişkin süreç ve gereken evraklar,

  • Öte yandan Yeni Girişimci tarafından e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv uygulamalarının tercih edilmesi halinde, Vergi Dairesi, yazılım firmaları vb kuruluşlara yapılacak müracaat süreçleriyle gereken evraklar, 

  • Konularındaki bilgilendirmeleri içeren danışmanlık hizmetiyle, ihtiyaç olması halinde bu süreçlere bilfiil refakat faaliyetlerini kapsamaktadır. 

 • MERSİS İşlemleri

  • Firma veya şirket kurulması halinde Mersis üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili bilgilendirmeleri içeren danışmanlık hizmetiyle, ihtiyaç olması halinde bu süreçlere bilfiil refakat faaliyetlerini kapsamaktadır.

 • Oda ve Meslek Örgütlerine Kayıt İşlemleri

  • İşletmenin niteliğine, faaliyet alanlarına vb. kriterlere göre üye olması gereken Esnaf ve Sanatkâr, Ticaret, Deniz Ticaret vb. oda veya kuruluşlara yapılacak kayıt süreçleri ve gereken evraklar hakkındaki bilgilendirmeleri içeren danışmanlık hizmetiyle, ihtiyaç olması halinde, bu süreçlere bilfiil refakat faaliyetlerini kapsamaktadır.

 

Finansal Danışmanlık Hizmetleri

(Kuruluş Dönemi)

 • Ön Fizibilite ve Hazırlanması

  • Yeni Girişimci tarafından yapılması planlanan işletme yatırımı için gerekli olan Sabit Yatırım Giderleri, İşletme Giderleri, İşletme Gelirleri, Vergi ve Yasal Yükümlülükler, Kredi kullanım ve taksit ödemeleri vb. fizibilite unsurları dikkate alınarak hazırlanacak olan özet niteliğindeki Ön Değerlendirme çalışmasını kapsamaktadır.

 • KOSGEB Kayıt İşlemleri

  • İşletmenin faaliyet alanlarının KOSGEB tarafından desteklenen sektörler arasında olması durumunda, KOSGEB kayıt süreçleri ve evraklar hakkındaki bilgilendirmeleri içeren danışmanlık hizmetiyle, bu süreçlere bilfiil refakat faaliyetlerini kapsamaktadır.

 • KOSGEB Girişimcilik vb. Destek Başvuruları

  • KOSGEB tarafından Yeni Girişimcilere verilmekte olan destekler öncelikli olmak üzere, işletme için uygun olabilecek tüm desteklere başvuru yapılabilmesi amacıyla, İş planı vb. dokümanların hazırlanmasına ilişkin danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. 

 

Pazarlama Tanıtım Hizmetleri

(Kuruluş Dönemi)

 • Web sitesi Yapım ve Yayın (Hosting) İşlemleri

  • Bilgisayar ve cep telefonu internet tarayıcılarında rahatlıkla çalışabilecek şekilde, İşletmeye ait bir adet kurumsal web sitesinin hazırlanması ve yayınlanmasıyla birlikte bu konulardaki danışmanlık faaliyetlerini içermektedir.  

  • Sözkonusu 1 (bir) adet web sitesinin sadece ilk yıl için yayınlama bedeli ücrete dahildir.  

 • Sosyal Medya Hesaplarının Açılması

  • İşletme ve/veya ürün ve hizmetlerinin sosyal medya platformlarında tanıtımlarının sağlanabilmesi amacıyla Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube sayfalarının oluşturulması kapsamındaki iş ve işlemlerle bu konulardaki danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

 • My Business, Search Console vb. Yerel Rehber Kayıtları

  • İşletme tarafından satılacak olan ürün ve hizmetlerin Google, Yandex vb. arama motorlarında çıkabilmesi için Google mybusiness, search console, yandex vb. yerel rehber kayıtlarının oluşturulmasını ve bu konulardaki danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

İŞLETME Dönemi

Danışmanlık Hizmetleri

 
 

Ön Muhasebe Hizmeti 

(İşletme Dönemi)

 • İşletme faaliyetlerine en uygun online muhasebe uygulamasının araştırılması, 

 • Belgeli veya belgesiz tüm işletme gelir ve giderlerinin kayıt, takip ve raporlanması,

 • Cari hesap işlemlerinin kayıt, takip ve raporlanması,

 • Kasa, Banka, Kredi Kartı, POS, Çek/Senet ile yapılan tüm tahsilat ve ödemelerin kayıt, takip ve raporlanması,

 • İşletmeye ait tüm demirbaşların kayıt, takip ve raporlanması,

 • Stoklu çalışılması halinde, İşletmeye ait stok hareketlerinin kayıt, takip ve raporlanması,

 • Proje bazlı çalışılan işletmelerde, herbir proje için gelir,gider ve karlılık hesaplarının kayıt, takip ve raporlanması.

Finansal Planlama Hizmetleri

(İşletme Dönemi)

 • İşletme tarafından kısa, orta ve uzun vadelerde yapılacak tüm tahsilat ve ödeme planlarının oluşturularak Nakit Akım tablosunun oluşturulması

 • Kredi kartı ekstre ödeme takiplerinin yapılması,

 • POS Bloke çözüm tarihleriyle iskonto oranları ve puan hesaplamalarının kayıt, takip ve raporlanması,

 • Gelecekteki Kredi taksit ödemelerinin Nakit Akım Tablosuna kaydı,

 • Gelecekteki Personel ödemelerinin Nakit Akım Tablosuna kaydı,

 • Finans fazlası veya eksiği olan dönemlerin önceden tespit edilerek alınabilecek önlemler konusunda İşletme yönetiminin bilgilendirilmesi,

 • KOSGEB, İŞKUR vb. kurumlar tarafından verilmekte olan hibe, teşvik ve desteklerin sürekli takip edilerek işletme için uygun olanlarına yapılacak başvuru süreçleri hakkında bilgilendirmelerin yapılması,

 • İşletmenin kredi kullanımlarında faiz, vergi ve masraflar açısından uygun kredi imkanlarının araştırılması.

 

İnsan Kaynakları Hizmetleri

(İşletme Dönemi)

 • İşletme faaliyetleri için en verimli organizasyon şemasının oluşturulması,

 • Organizasyon şemasındaki her bir personelin görev tanımlarının belirlenmesi,

 • Prim hesaplama kriterlerinin oluşturulması,

 • Ücret, avans ve/veya prim hesaplamalarının yapılması,

 • Ücret, avans ve/veya prim tahakkuklarının yapılarak, ödeme işlemlerinin kayıt, takip ve raporlanması,

 • İstihdama yönelik teşviklerin takip edilerek işletme için uygun olması halinde başvuru süreçleri hakkındaki bilgilendirmelerin yapılması,

Pazarlama ve Tanıtım Hizmetleri

(İşletme Dönemi)

 • İşletmenin web sitesi güncellemelerinin yapılması ve yayınlanması

 • Web sitesi domain tescil sürelerinin takibi ve uzatılması,

 • Sosyal medya hesaplarının güncellenmesi,

 • İşletmenin web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlanması amacıyla ayda 2 (iki) tane ürün veya hizmet tanıtım videosu hazırlanması,

 • İşletme tarafından yapılacak e-Posta ve SMS duyuru kampanya süreçlerine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması,

Kuruluş Dönemi Danışmanlık

Hizmet Bedeli                                                       2.000,00 TL

 • Kuruluş dönemi danışmanlık hizmet bedeline KDV Dahil Değildir.

 • Kuruluş dönemi Danışmanlık Hizmet Bedeli Bir Defaya Mahsus tahsil edilir.

 • Hizmet bedelinin yarısı işbaşında peşin, kalan yarısı sözleşme tarihinden itibaren en geç 15 (Onbeş) gün sonrasında tahsil edilir. 

 • Yukarıda yeralan Kuruluş Dönemi Danışmanlık Hizmetlerinden bazılarının alınmasına ihtiyaç olmaması veya bunlara ilave olarak başka hizmetlerin de alınacak olması halinde sözkonusu hizmet bedelinde değişiklik olabilir.

 • Yeni Girişimci, Kuruluş Dönemi Danışmanlık Hizmeti veya İşletme Dönemi Danışmanlık Hizmetinden sadece bir tanesini alabilir. Her ikisini birden almak mecburiyetinde değildir

İşletme Dönemi Danışmanlık

Hizmet Bedeli                                                        1.500,00 TL

 • İşletme dönemi danışmanlık hizmet bedeline KDV Dahil Değildir.

 • İşletme dönemi Danışmanlık Hizmet Bedeli sözleşme süresince Aylık Olarak Her Ay tahsil edilir.

 • Hizmet bedelinin tamamı sözleşme süresince her bir aylık dönemin başında Peşin Olarak Tahsil Edilir

 • Yukarıda yeralan İşletme Dönemi Danışmanlık Hizmetlerinden bazılarının alınmasına ihtiyaç olmaması veya bunlara ilave olarak başka hizmetlerin de alınacak olması halinde sözkonusu hizmet bedelinde değişiklik olabilir.

 • Yeni Girişimci, Kuruluş Dönemi Danışmanlık Hizmeti veya İşletme Dönemi Danışmanlık Hizmetinden sadece bir tanesini alabilir. Her ikisini birden almak mecburiyetinde değildir